Šachy Pálka - šachy, figúrky, šachovnice, šachové hodiny ?>
 Šachy Pálka Šachové hodiny Šachové figúrky 
0,00 € [ 0 položiek ]

  ÚVODNÁ STRANA     KONTAKTY     OBCHODNÉ PODMIENKY  


OBCHODNÉ PODMIENKY

Obchodné podmienky

Zásielky na Slovensko posielame na dobierku do nasledujúceho pracovného dňa prostredníctvom kuriéra GLS, nakoľko ich preprava je lacnejšia ako  Slovenská pošta.

Zásielky zaslané GLS na nasledujúci pracovný deň:

do 5kg
4,50€

V cene poštovného a balného sú zahrnuté platby GLS oko sú: poštovné, dobierka, krehké, palivový príplatok, mýtne a balné. Cena poštovného sa môze zvýšiť, ak zásielka bude ťažšia alebo bude mať atypický tvar.

Zákazníkom z Českej republiky sú zásielky zasielané kuriérom PPL s doručením na nasledujúci pracovný deň. - 125,-Kč

V cene poštovného a balného sú zahrnuté platby PPL ako sú: poštovné, poistenie, dobierka, krehké a balné,. Cena poštovného sa môze zvýšiť ak zásielka bude ťazšia alebo bude mať atypický tvar.

Obchodné podmienky

- 99% tovaru ktorý je aktuálny na webe, je aj skladom

- uvádzané ceny sú vrátane DPH
- v objednávke uvádzajte aj telef. kontakt pre prípad konzultácie a pre potrebu kuriera.
- v prípade nedodania požadovanej položky budete telefonicky kontaktovaný   nezrovnalosti konzultujte emailom, alebo na tel. čísle prevádzky uvedenom v kontaktoch

1. Spôsob objednávania

Objednávať si môžete on-line priamo na našich stránkach. Pokiaľ vám z nejakého dôvodu nefunguje priame objednávanie, môžete zaslať objednávku ako obyčajný e-mail na našu e-mailovú  sachypalka@stonline.sk, kde uvediete presný názov tovaru, počet objednaných kusov, vašu presnú adresu a telefónne číslo. Pokiaľ chcete, môžete objednávku zaslať aj písomne na adresu uvedenú v kontakte, prípadne zavolajte na kontaktné telefónne číslo, na ktorom vám radi odpovieme na vaše otázky.

Podmienkou pre platnosť objednávky je vyplnenie všetkých povinne označených údajov v objednávkovom formulári!

2. Kúpna zmluva

Kúpna zmluva vzniká odoslaním objednávky kupujúcim spotrebiteľom a prijatím objednávky dodávateľom. Toto prijatie dodávateľ bezodkladne potvrdí kupujúcemu informatívnym emailom na zadaný email, na vznik zmluvy však toto potvrdenie nemá vplyv. Vzniknutú zmluvu (vrátane dohodnutej ceny) možno meniť alebo rušiť len na základe dohody strán alebo na základe zákonných dôvodov.

Vzťahy a prípadné spory, ktoré vzniknú na základe zmluvy budú riešené výlučne podľa platného práva Slovenskej republiky.

3. Povinnosti predávajúceho

Zákazníkom sa zaväzujeme dodať:

1. Druh a množstvo tovaru v kúpnej cene a za platobných podmienok, ktoré platia v deň odoslania objednávky.
2. Tovar, ktorý vyhovuje normám, predpisom a nariadeniam platným na území SR.
3. Tovar, ktorý bude vhodne zabalený, aby nedošlo k jeho poškodeniu počas prepravy.

Nezodpovedáme

1. Oneskorené dodanie tovaru zavinené poštou.
2. Oneskorené dodanie tovaru zavinené nesprávne udanou adresou prijímateľa.
3. Za poškodenie zásielky zavinené poštou.
4. Prípadné nedodanie tovaru, ku ktorému došlo vinou výrobcu (dodávateľa) v dôsledku akéhokoľvek obmedzenia prípadne zrušenia distribučných práv alebo iných nepredvídateľných prekážok.
5. Výber tovaru zákazníkom. Ak po prevzatí zásielky zákazník zistí, že tovar už má alebo nezodpovedá jeho predstavám. Takýto tovar nemôžeme považovať za oprávnenú reklamáciu.

4. Dodacie podmienky a náklady na dodanie tovaru


Obchod  sa zaväzuje dodať objednaný tovar zákazníkovi do nasladujúceho pracovného dňa . Ak doba dodania bude z technických dôvodov nesplniteľná, budeme o tom bezodkladne informovať zákazníka, a ak nedôjde k dohode obchodu a zákazníka o dodaní tovaru v náhradnej lehote, o poskytnutí iného tovaru v rovnakej kvalite a cene, ani o inom náhradnom plnení.Vpraxi je tovar spravidla dodaný nasledujúci pracovný deň od objednania ,kurierom GLS.

Obchod sa zaväzuje dodať tovar zákazníkovi na adresu, ktorú zákazník uvedie v objednávke.

O expedovaní tovaru Vás informujeme automatickým e-mailom.

5.Povinosti kupujúceho.

Kupujúci sa zaväzuje:

1. Objednaný tovar PREVZIAŤ, skontrolovať neporušenosť obalov a v prípade akýchkoľvek závad nám tieto bezodkladne oznámiť.
2. Zaplatiť za tovar kúpnu cenu vo výške a v zmysle platobných podmienok platných v deň odoslania objednávky.

Ďalej zákazník súhlasí, že bude dodržiavať všetky platné zákony a nariadenia pri používaní služieb obchodu Šachy.sk vrátane Zákona o ochrane osobných údajov a nebude sa vydávať za inú fyzickú alebo právnickú osobu ani to nepravdivo tvrdiť, alebo akokoľvek inak nesprávne popisovať svoje spojenie s akoukoľvek fyzickou alebo právnickou osobou;


Zákazník zodpovedá obchodu za všetky škody, ktoré mu vzniknú tým, že úmyselne porušil niektoré z predchádzajúcich ustanovení, resp. že neuvádzal pravdivé údaje vo svojom registračnom resp. objednávkovom formulári. V prípade akéhokoľvek porušenia pravidiel si obchod Šachy.sk vyhradzuje právo na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť akékoľvek informácie o zákazníkovi, ktorý porušuje pravidlá.

6. Storno objednávky

Storno objednávky zo strany zákazníka - zákazník má právo stornovať e-mailom do jedného dňa od objednávky na adresu sachypalka@stonline.sk V prípade, že zákazník stornuje objednávku po uhradení ceny z objednávky, ale ešte pred dodaním tovaru, hoci ešte neuplynula dodacia lehota, obchod  si vyhradzuje právo odpočítať si preukázané náklady, spojené s vybavovaním tejto objednávky.

Storno objednávky zo strany obchodu si vyhradzuje právo zrušiť objednávku, alebo jej časť v týchto prípadoch:

- nie je možné sa skontaktovať s kupujúcim (chybne uvedené telefónne číslo, nedostupný, neodpovedá na e-maily atď.).
- nie je možné z technických príčin tovar dodať v požadovanej lehote, tovar sa už nevyrába alebo nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena zo strany dodávateľa tovaru. V prípade, že táto situácia nastane, budeme bezodkladne kontaktovať zákazníka za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že zákazník už cenu z objednávky (pri platbe na účet dopredu) zaplatil a nedôjde k dohode obchodu Šachy.sk a zákazníka o poskytnutí iného tovaru v rovnakej kvalite a cene ani o inom náhradnom plnení, obchod Šachy.sk sa zaväzuje vrátiť zákazníkovi do 15 dní na jeho účet alebo adresu cenu zaplatenú za tovar.

7.  Poučenie o práve zákazníka odstúpiť od zmluvy pri nákupe v obchode

Zákazník má právo odstúpiť od zmluvy bez uvedenia dôvodu do 7 pracovných dní odo dňa PREVZATIA tovaru. Zákazník svoje právo odstúpiť od zmluvy uplatňuje písomne alebo e-mailom na adrese sachypalka@stonline.sk alebo iným spôsobom nevzbudzujúcim pochybnosti, že došlo k odstúpeniu od zmluvy. V prípade, že zákazník svoje právo odstúpiť od zmluvy uplatní, vráti tovar obchodu spôsobom vopred dohodnutým, a to najneskôr do 7 dní odo dňa, keď svoje právo odstúpiť od zmluvy uplatnil. Tovar nesmie javiť známky používania a musí byť v pôvodnom nepoškodenom obale s kompletným príslušenstvom. Ak tovar plne zodpovedal deklarovaným kvalitatívnym požiadavkám a nebol vadný, zákazník vráti tovar na svoje náklady.

Obchod sa zaväzuje vrátiť zákazníkovi do 15 dní odo dňa dodania tovaru cenu zaplatenú za tovar, ktorý uhradil.

8. Reklamačný poriadok

Zákazník si tovar musí vizuálne skontrolovať ihneď pri prevzatí. Má nárok tovar neprebrať vtedy, ak je na ňom viditeľné mechanické poškodenie zjavne spôsobené prepravou alebo ak je tovar neúplný. V takomto prípade je povinný spísať protokol o škode alebo zásielku odmietnúť prevziať. Mechanické poškodenie výrobku v neporušenom obale je nutné nahlásiť okamžite po prevzatí zásielky. Neskoršie reklamácie tohoto charakteru nebudú akceptované s ohľadom na reklamačné podmienky prepravcu.


Pri uplatnení práv vyplývajúcich zo zodpovednosti obchodu za vady (t.j. práva na výmenu veci, práva na odstúpenie od kúpnej zmluvy a práva na primeranú zľavu) bude zákazník na reklamovaný tovar potrebovať faktúru (prípade inú formu daňového dokladu)
V prípade, že reklamovaná závada bola spôsobená zákazníkom - poškodením výrobku, nevhodným používaním alebo nevhodnou manipuláciou, zákazník je povinný nahradiť predávajúcemu všetky náklady spojené s vybavením reklamácie. Obchod  nezodpovedá za vady, ku ktorým došlo neodborným používaním výrobku resp. chybnou manipuláciou, prevádzkovaním výrobku v nevhodných podmienkach alebo zásahom do výrobku.

Doba vybavenia reklamácie tovaru zakúpeného prostredníctvom obchodu je maximálne 30 dní.

9. Záverečné ustanovenia

Všetky právne vzťahy vznikajúce medzi obchodom a zákazníkom sa riadia právnymi predpismi SR. Vo veciach neupravovaných týmito Obchodnými podmienkami sa uplatnia príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka. Obchod Šachy.sk si vyhradzuje právo tieto Obchodné podmienky meniť.

Sídlo firmy je v predajni v Senici na adrese: Hurbanova 2564/14A , 905 01 Senica

Tel. pevná linka 034/ 6516140  mobil:0905 564083 e-mail sachypalka@stonline.skNavštívte tiež našu predajňu rybárske potreby